Legislation code 722/QĐ-UBND
Issuing date 16/05/2018
Published time 16/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp nhà truyền thống.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation