Legislation code 734/QĐ-UBND
Issuing date 18/05/2018
Published time 18/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân-Uỷ ban nhân dân xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’long
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation