Legislation code 785/QĐ-UBND
Issuing date 24/05/2018
Published time 24/05/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation