Legislation code 784/QĐ-UBND
Issuing date 25/05/2018
Published time 25/05/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation