Legislation code 814/QĐ-UBND
Issuing date 29/05/2018
Published time 29/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm 01 bộ chuẩn khối lượng kiểm định cân trọng tải đến 120 tấn (bộ quả cân chuẩn khối lượng)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation