Legislation code 869/QĐ-UBND
Issuing date 06/06/2018
Published time 06/06/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2018
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation