Legislation code 871/QĐ-UBND
Issuing date 06/06/2018
Published time 06/06/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị nội trú năm 2018

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation