Legislation code 919/QĐ-UBND
Issuing date 13/06/2018
Published time 13/06/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị đồ gỗ năm 2018.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation