Legislation code 927/QĐ-UBND
Issuing date 14/06/2018
Published time 14/06/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2018
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation