Legislation code 948/QĐ-UBND
Issuing date 18/06/2018
Published time 18/06/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Triển khai Hệ thống kết nối mạng trực tuyến tại phiên tòa
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation