Legislation code 1553/QĐ-UBND
Issuing date 02/10/2018
Published time 02/10/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị đồ gỗ năm 2018 (đợt 2)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation