Legislation code 1571/QĐ-UBND
Issuing date 04/10/2018
Published time 04/10/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập bổ sung Báo cáo Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation