Legislation code 1589/QĐ-UBND
Issuing date 05/10/2018
Published time 08/10/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng – phần vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đăk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation