Legislation code 1679/QĐ-UBND
Issuing date 25/10/2018
Published time 25/10/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng pano tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan Quỹ bảo trì đường bộ
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation