Legislation code 2286/KH-SKH
Issuing date 25/10/2018
Published time 25/10/2018
Signer
Subject Kế hoạch đăng tải thông tin danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 3)
Agencies issued Hội đồng thẩm định
Legislation type Danh mục
File attach
Other legislation