Legislation code 1831/QĐ-UBND
Issuing date 16/11/2018
Published time 16/11/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt, hoàn chỉnh hệ thống biển bảng “Nội quy vùng cấm”
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation