Legislation code 1836/QĐ-UBND
Issuing date 19/11/2018
Published time 19/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm máy phẫu thuật Phaco
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation