Legislation code 1834/QĐ-UBND
Issuing date 19/11/2018
Published time 19/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung các thiết bị giáo dục trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2018.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation