Legislation code 1938/QĐ-UBND
Issuing date 29/11/2018
Published time 29/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation