Legislation code 1939/QĐ-UBND
Issuing date 29/11/2018
Published time 29/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M’Nông do N’Trang Lơng lãnh đạo - giai đoạn 1
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation