Legislation code 1934/QĐ-UBND
Issuing date 29/11/2018
Published time 29/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm công cụ phục vụ phương án A2.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation