Legislation code 1937/QĐ-UBND
Issuing date 29/11/2018
Published time 29/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuát gách không nung Đắk Nông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation