Legislation code 205/QĐ-UBND
Issuing date 15/02/2019
Published time 15/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation