Legislation code 206/QĐ-UBND
Issuing date 15/02/2019
Published time 15/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hồ số 1, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation