Legislation code 246/QĐ-UBND
Issuing date 26/02/2019
Published time 26/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt điều chỉnh Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation