Legislation code 410/QĐ-UBND
Issuing date 29/03/2019
Published time 29/03/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ giai đoạn 2011 - 2017 tại các phòng Quản lý Thương mại, Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Thanh tra, Văn phòng thuộc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation