Legislation code 455/QĐ-UBND
Issuing date 05/04/2019
Published time 05/04/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đắk R’ Măng
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation