Legislation code 1253/QĐ-UBND
Issuing date 30/07/2019
Published time 30/07/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2020
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation