Legislation code 1252/QĐ-UBND
Issuing date 31/07/2019
Published time 31/07/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phục vụ cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (lần 3)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation