Legislation code 1224/QĐ-UBND
Issuing date 25/07/2019
Published time 25/07/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Phân vùng cảnh báo giông sét trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation