Legislation code 1288/QĐ-UBND
Issuing date 07/08/2019
Published time 07/08/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bản quyền phòng chống mã độc tập trung cho máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation