Legislation code 1627/QĐ-UBND
Issuing date 01/10/2019
Published time 01/10/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Đắk Wil

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation