Legislation code 1626/QĐ-UBND
Issuing date 01/10/2019
Published time 01/10/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation