Legislation code 1638/QĐ-UBND
Issuing date 02/10/2019
Published time 02/10/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa, phương án phòng lũ hạ du và xây dựng công nghệ cảnh báo - dự báo: Công trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation