Legislation code 1641/QĐ-UBND
Issuing date 03/10/2019
Published time 03/10/2019
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation