Legislation code 1826/QĐ-UBND
Issuing date 06/11/2019
Published time 06/11/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc: Phương án quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2019 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation