Legislation code 1843/QĐ-UBND
Issuing date 11/11/2019
Published time 11/11/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế tập trung cho các cơ sở y tế công lập năm 2019
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation