Legislation code 1856/QĐ-UBND
Issuing date 13/11/2019
Published time 13/11/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thuyền rồng thực hiện đề án phát triển môn đua thuyền rồng thành môn thể thao truyền thống của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2022
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation