Legislation code 1846/QĐ-UBND
Issuing date 11/11/2019
Published time 11/11/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation