Legislation code 1612/QĐ-UBND
Issuing date 30/09/2019
Published time 30/09/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp thuốc cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Đắk Nông năm 2019
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation