Legislation code 1964/QĐ-UBND
Issuing date 05/12/2019
Published time 05/12/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường (Hạng mục thiết bị công nghệ thông tin: Hệ thống thiết bị tiếp nhận, xử lý, lưu trữ dữ liệu)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation