Legislation code 1962/QĐ-UBND
Issuing date 05/12/2019
Published time 05/12/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation