Legislation code 1961/QĐ-UBND
Issuing date 05/12/2019
Published time 05/12/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quang trụ sở Công an tỉnh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation