Legislation code 2044/QĐ-UBND
Issuing date 18/12/2019
Published time 18/12/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation