Legislation code 155/QĐ-UBND
Issuing date 12/02/2020
Published time 12/02/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation