Legislation code 351/QĐ-UBND
Issuing date 13/03/2020
Published time 13/03/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Nâng cao năng lực cho trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ
tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation