Legislation code 466/QĐ-UBND
Issuing date 06/04/2020
Published time 06/04/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh 
Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation