Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2072/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư sản xuất Nông lâm nghiệp tại Khoảnh 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 – Tiểu khu 1284, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH khoa học công nghệ Môi trường Quốc Việt

29/12/2017 Trương Thanh Tùng
1801/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê, quy mô chuồng trại 12.600m2, tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức của Công ty TNHH Đức Tiến Lê

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
1799/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất ván dán công suất 120.000 m3 ván dán/năm của Công ty Cổ phần ván công nghệ cao Bison

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
1801/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê, quy mô chuồng trại 12.600m2, tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức của Công ty TNHH Đức Tiến Lê

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
1462/QĐ-UBND

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tiểu dự án: nâng cao hiệu quả sử dụng nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông của Chi cục Thủy lợi

08/09/2017 Trương Thanh Tùng
877/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tiểu dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông 29/05/2017 Trương Thanh Tùng