Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
447/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đắk Sor 4 của Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Nguyên 
31/03/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1809/QĐ-UBND Ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/10/2019 Nguyễn Bốn
2286/KH-SKH Kế hoạch đăng tải thông tin danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 3) 25/10/2018
53/BQLKCN-ĐTDN

Bảng tổng hợp các dự án đầu tư tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kèm theo công văn số 53/BQLKCN-ĐTDN ngày 29/01/2018 của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông)

29/01/2018 Lê Hoàng
1992/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

09/12/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn
09/2012/NQ-HĐND Danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (kèm theo Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông) 31/05/2012 HĐND tỉnh