TRA CỨU GIÁ ĐẤT

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích nằm ngoài ranh quy hoạch dự án Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ – Đắk Nông tại xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.
cms-publish-date 16/03/2021 | 10:13  | cms-view-count: 39359

UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích nằm ngoài ranh quy hoạch dự án Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ – Đắk Nông tại xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

1. Thông tin về khu đất định giá

- Vị trí khu đất: Thôn 13 xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Tổng diện tích cần xác định giá: 14.365,7 m2/45 thửa/30 hộ dân. Trong đó:

+ Thôn 13 xã Đắk Wer: 12.786,1 m2/35 thửa/23 hộ;

+ Thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng: 1.579,6 m2/10 thửa/07 hộ.

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản.

- Ranh giới các thửa đất thu hồi: Trong tổng số 173 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ – Đắk Nông (Khai trường năm thứ 4 đến năm thứ 5) xã Đắk Wer, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp có 30 hộ dân có phần diện tích còn lại đối với thửa đất nông nghiệp nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh và người sử dụng đất có đơn đề nghị Nhà nước thu hồi.

Thực tế toàn bộ diện tích đất của hộ gia đình đang sử dụng trước khi thông báo thu hồi nằm trong 01 thửa đất, nhưng khi thực hiện việc đo đạc phục vụ công tác quy hoạch thu hồi đất của dự án đã chia tách thành 2 thửa (Một thửa nằm trong ranh giới quy hoạch và một thửa ngoài ranh giới quy hoạch).

Các thửa đất cần định giá thuộc các mảnh trích đo địa chính số DC1 và DC2-2019 của dự án Đầu tư xây dựng công trình Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ – Đắk Nông (Khai trường từ năm thứ 4 đến năm thứ 5) được Sở Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu ngày 27/11/2019.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

2. Hệ số điều chỉnh Giá đất cụ thể xem chi tiết tại đây

M.L